Nextblock

NextBlock

Đánh giá:

Vote this portfolio

NextBlock tạo ra một ứng dụng ví điện thoại di động hiện đại có khả năng cách mạng hóa cách người dùng quản lý tài chính một cách thuận tiện Dự án này tập trung vào việc phát triển một ứng dụng ví di động an toàn thân thiện và dễ dàng sử dụng và mở...

Client

NextBlock

Vấn đề

 • Thiết kế và triển khai một kiến trúc dựa trên microservices cho ứng dụng ví điện thoại.
 • Phát triển ứng dụng di động cho iOS và Android với trải nghiệm người dùng đồng nhất.
 • Cho phép người dùng lưu trữ, gửi và nhận an toàn các tài sản số khác nhau.
 • Triển khai tính năng xác thực đa yếu tố và bảo mật sinh trắc học.
 • Tích hợp với các API tài chính bên ngoài và mạng lưới blockchain.
 • Cung cấp cập nhật giao dịch và số dư tài khoản thời gian thực.
 • Đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính và các tiêu chuẩn về bảo vệ dữ liệu.
 • Triển khai một bảng điều khiển thân thiện với người dùng để quản lý giao dịch và tài sản.

Tính năng

 • Microservices Architecture: A modular system with microservices for transactions, security, user profiles, and asset management.
 • Multi-Asset Support: Secure storage and management of cryptocurrencies, digital tokens, and traditional fiat currencies.
 • Security: Multi-factor authentication, biometric authentication, and encryption for user data and transactions.
 • Real-time Updates: Instant transaction notifications and real-time account balances.
 • API Integrations: Integration with external financial APIs and blockchain networks.
 • Compliance: Adherence to financial regulations and data privacy standards.
 • User-Friendly Interface: An intuitive and responsive dashboard for users to manage their assets and transactions.

Công Nghệ

 • Microservices: Node.js with Express.js, Docker, Kubernetes for container orchestration.
 • Mobile App Development: React Native for cross-platform app development.
 • Blockchain Integration: Integration with blockchain networks like Ethereum for asset management.
 • Security: Encryption, multi-factor authentication, and biometric authentication.
 • Cloud Hosting: AWS for scalability, load balancing, and data security.
 • API Integration: Integration with financial APIs for fund transfers.
 • Compliance: Adherence to regulatory standards like GDPR and financial regulations.

Thách Thức

 • Phối hợp các microservices để đảm bảo giao tiếp liền mạch và tính nhất quán của dữ liệu.
 • Đảm bảo an ninh cho tài sản số và dữ liệu người dùng.
 • Tích hợp với các mạng lưới blockchain để quản lý tài sản.
 • Bảo duy trì tính sẵn sàng cao và hiệu suất cho cập nhật thời gian thực.
 • Tuân thủ các yêu cầu về tuân thủ quy định.

Kết Quả

Dự án “NextWallet – Ứng dụng Ví Điện thoại Di động Fintech với Kiến trúc Microservices” đã dẫn đến một ứng dụng ví điện thoại di động an toàn, thân thiện với người dùng và có khả năng mở rộng cao. NextBlock đã thành công trong việc cung cấp một giải pháp cho người dùng để quản lý an toàn một loạt các tài sản số, đồng thời tuân theo các tiêu chuẩn quy định. Cập nhật thời gian thực và biện pháp bảo mật mạnh mẽ đã đóng góp vào sự hài lòng và niềm tin của người dùng.

Key Takeaways

 • Thành công trong việc triển khai kiến trúc microservices để đạt tính linh hoạ và khả năng mở rộng.
 • Biện pháp bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ tài sản số và dữ liệu người dùng.
 • Nâng cao trải nghiệm người dùng và cập nhật giao dịch thời gian thực.
 • Tuân thủ các quy định tài chính và tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu.
 • Dự án portflio về ứng dụng ví điện thoại di động trong lĩnh vực tài chính này thể hiện sự chuyên nghiệp của NextBlock trong việc phát triển một ứng dụng tài chính phức tạp, an toàn và có hiệu suất cao bằng cách sử dụng kiến trúc microservices. Nó làm nổi bật khả năng của họ trong kiến trúc microservices, tích hợp blockchain và phát triển ứng dụng di động trong ngành tài chính.
19
Wordpress
Neact Native
Next Js
Net Core
Nest
Aws
Azure
Benance
Ethereum
Google Cloud
Kubernetes
Microsoft